Překlad do angličtiny - Vzdání se práv při přeměně a prohlášení

Překlad vzdání se práv při přeměně a prohlášení pro firmu ATERRA GROUP a.s. Profesionální překlady z/do angličtiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Nechte si udělat rychlou kalkulaci překladu zdarma nebo nás kontaktujte emailem / telefonicky.

Vzdání se práv při přeměně a prohlášení

Na základě telefonické domluvy nás požádala o úřední překlad s kulatým razítkem firma ATERRA GROUP a.s. Dokumenty požadovala přeložit z českého jazyka do jazyka anglického.

U úředních překladů je nutno:

  • provádět úřední (soudní) ověření překladu
  • striktně dodržovat formu dokumentu

Firma vyžadovala expresní překlad dokumentu (na tentýž den). Celková cena za expres tudíž byla vyšší. Také je nutno počítat s tím, že úředně ověřený překlad je dražší než překlad běžný.

Vyňatek z přeloženého textu:

...tímto prohlašuje, že v souvislosti s procesem přeshraniční fúze sloučením zanikající společnosti QSD s.r.o. s nástupnickou společností EMG SOFTWARE SOLUTIONS LTD  (uvedená fúze sloučením dále také jen „Sloučení“)a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále také jen „Zákon o přeměnách“)

  1. se vzdává práva na dorovnání dle § 7 písm. a) Zákona o přeměnách;
  2. se vzdává práva na náhradu škody dle § 7 písm. c) Zákona o přeměnách;
  3. se vzdává práva podat návrh na určení neplatnosti projektu Sloučení a práva podat návrh na vyslovení neplatnosti případného rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady Společnosti o schválení Sloučení dle § 7 písm. e) Zákona o přeměnách,
  4. se vzdává práva na zasílání dokumentů při přeměně dle § 7 písm. f) Zákona o přeměnách;
  5. se vzdává všech jiných práv podle § 7 písm. g) Zákona o přeměnách, které vzniknou v budoucnu a poskytuje-li jí je Zákon o přeměnách v souvislosti se Sloučením,...

...represents hereby that
in connection with the cross-border Merger process of the QSD s.r.o. to be dissolved with the successor company
of EMG SOFTWARE SOLUTIONS LTD (hereinafter referred the as ,,Mergei', only )
and with compliance with respective provisions of the Act No. 12512008 Coll. on the
Transformation of Trading Companies and Cooperatives (hereinafter referred to as the
,,Transformation Act", too)
1)it waives the right to the seftlement subject to the section 7 letter a) of the Transformation Act,
2)it waives the right to liquidated damages subject to the section 7 letter c) of the Transformation Act;
3)it waives the right to file the proposal on the annulment of the Merger project and the right to file the
proposal on the annulment of possible decision of the sole partner acting in the capacity of the General
Meeting of the Company on the approval of the Merger subject to the section 7 letter e) of the
Transformation Act,
4)it waives the right to the delivery of documents in case of transformation subject to the section 7 letter f)
of the Transformation Act:
5)it waives all other rights subject to the section 7 letter g) of the Transformation Act that may arise in
future and if so provided by the Transformation Act to the Company in connection with the Merger,...

Rychlá kalkulace překladu


Pro více informací nás kontaktujte  emailem / telefonicky.