Překlad do angličtiny - smlouva o výpůjčce

Překlad obchodní smlouvy pro firmu ELMESY s.r.o. Profesionální překlady z/do angličtiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Požádejte nás o rychlou kalkulaci překladu zdarma nebo nás kontaktujte emailem / telefonicky.

Překlad smlouvy o výpůjčce do anglického jazyka

Prostřednictvím mailu nás kontaktoval náš stálý klient s prosbou o překlad smlouvy. Nejednalo se však o úředně ověřený překlad, ale pouze běžný. Poptávka byla zformulována takto:

Dobrý den,

Prosíme o překlad do angličtiny.

Prosím o informaci o ceně, a kdy bude zhotoven.

S přáním pěkného dne

ELMESY s.r.o.

I přesto, že se jednalo o stálého zákazníka, zaslali jsme mu kalkulaci ke schválení, aby se už dopředu vědělo, s čím má počítat. Klient zanedlouho odpověděl:

Dobrý den,

Závazně objednávám překlad smlouvy do angličtiny za xxx Kč + DPH.

Pak už byl postup jasný. Klienta jsme taky ještě ujistili, že potvrzujeme přijetí smlouvy k překladu a začalo se překládat.

 

Níže si můžete přečíst úryvek:

Vypůjčitel se zavazuje:

  • umožnit půjčiteli instalaci předmětu výpůjčky na místě uvedeném v odst. 1.2 smlouvy a po skončení výpůjčky umožnit půjčiteli deinstalaci předmětu výpůjčky,
  • potvrdit písemně převzetí předmětu výpůjčky,
  • pověřovat obsluhou předmětu výpůjčky pouze své zaměstnance, kteří jsou k tomu řádně vyškoleni,
  • chránit předmět výpůjčky před poškozením, ztrátou, zničením nebo jiným znehodnocením a udržovat předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k obvyklému užívání,
  • informovat půjčitele o všech případech poškození, zničení či ztrátě předmětu výpůjčky,
  • informovat půjčitele o průběhu životnostních zkoušek vždy ke konci kalendářního měsíce za daný kalendářní měsíc,

The Borrower undertakes to:

  • Make it possible for the Lender to install the Subject-matter of the Borrowing at the location specified in the section 1.2 of the Contract and, following the termination/expiration of the Contract, to make it possible for the Lender to de-install the Subject-matter of the Borrowing,
  • Provide written confirmation of the takeover of the Subject-matter of the Borrowing,
  • Entrust the operation of the Subject-matter of the Borrowing exclusively to their own employees who are duly trained to do so,
  • Protect the Subject-matter of the Borrowing against any impairment, loss, destruction or any other loss of value and maintain the Subject-matter of the Borrowing in a condition eligible for usual way of operation,
  • Inform the Lender on all cases of any damage, destruction or loss of the Subject-matter of the Borrowing,
  • Inform the Lender on the progress of the service life testing always at the end of each calendar month for the given calendar month,

Rychlá kalkulace překladu


Pro více informací nás kontaktujte  emailem / telefonicky.