Smlouva o převodu obchodních podílů - překlad do ruštiny

Překlad smlouvy do ruštiny pro společnost DARA, s.r.o. Profesionální překlady z/do ruštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Nechte si udělat rychlou kalkulaci překladu zdarma nebo nás kontaktujte emailem / telefonicky.

Překlad smlouvy o převodu obchodních podílů do ruštiny

 

V polovině dubna letošního roku jsme obdrželi objednávku ze společnosti DARA, s.r.o. na překlad do ruštiny. Jednalo se o překlad smlouvy o převodu obchodních podílů, ale klient neměl zájem o úředné překlad, pouze o běžný.

Objednávka klienta:

Dobrý den,

posílám dle domluv smlouvu k překladu. /zelené a žluté poznámky jsou jen pro nás/

Mohlo by to prosím být zítra?

Ještě to potřebujeme poslat do Moskvy k připomínkám.

S pozdravem

 

Klientce jsme zakázku i termín potvrdili a zadali jsem ihned k realizaci.

Ukázka překládaného textu:

Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě se obě smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší ustanovení této smlouvy, jež má být nahrazeno.

4.3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a v mezích, v jakých je součástí společenské smlouvy Společnosti a v souladu s donucujícím ustanoveními zákona o obchodních korporacích i ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

 

 

Если какое-либо положение настоящего договора или его часть является или станет недействительным или не подлежащим исполнению в принудительном порядке, это не окажет влияния на действительность и исполнение в принудительном порядке остальных положений настоящего договора или их частей, если непосредственно из содержания договора не следует, что данное положение или его часть невозможно отделить от остального содержания. В таком случае обе договаривающиеся стороны обязуются заменить не имеющее силы и недействительное положение новым положением, которое по своей цели и смыслу будет как можно ближе соответствовать заменяемому положению настоящего договора.

4.3. Настоящий договор регламентируется законодательством Чешской Республики, в частности, соответствующими положениями закона № 90/2012 Свода законов «О торговых обществах и кооперативах», а в пределах, в которых он является составной частью учредительного договора Общества, и в соответствии с императивными положениями закона о торговых корпорациях также положениями закона № 513/1991 Свода законов «Торговый кодекс».

 

Rychlá kalkulace překladu


Pro více informací nás kontaktujte  emailem / telefonicky.