Rámcová smlouva o spolupráci - překlad z polštiny do češtiny

Překlad rámcové smlouvy pro firmu Galpo s.r.o. Profesionální překlady z/do polštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Nechte si udělat rychlou kalkulaci překladu zdarma nebo nás kontaktujte emailem / telefonicky.

Překlad z polštiny do češtiny rámcové smlouvy o spolupráci

 

Od našeho stálého zákazníka Galpo s.r.o. jsme obdrželi mail s objednávku překladu z polštiny. Jednalo se o rámcovou smlouvu, kterou jsme klientovi již překládali. Ve smlouvě ovšem došlo k nějakým úpravám, proto bylo potřeba smlouvu znovu zkontrolovat a dopřeložit ty části, které v původním překladu chyběly. Ve smlouvě byly barevně pznačené provedené změny, proto překladatel byl schopne jednoduše zjistit, o které změny se jedná a co si klient přeje dopřeložit.

Překlady tohoto typu také provádíme, je ovšem velkým usnadněním pro překladatele, pokud jsou v textu označeny provedené změny!

Jelikož tato podmínka byla splněna, mohli jsme klientovi zakázku potvrdit a během krátkého termínu mu byla přeložená smlouva odeslána zpět. 

 

Ukázka překladu:

1. zamówienia

1.1. Wykonawca zobowiązuje się wytwarzać Produkty na podstawie pisemnych zamówień składanych przez Zamawiającego w drodze elektronicznej za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej wskazanych w treści niniejszej Umowy, określających co najmniej:

(1) rodzaj Produktów;

(2) ilość;

(3) termin wykonania;

(4) inne istotne dla Zamawiającego szczególne warunki Zamówienia, w tym także: (i) ilość Produktów stanowiącą zapas strategiczny dla danego zlecenia (jeżeli utworzenie takiego zapasu będzie konieczne dla zabezpieczenia realizacji danego zlecenia); ii) oczekiwany okres i warunki rękojmi i gwarancji jakości; (iii) kary umowne dotyczące opóźnień w realizacji zamówienia lub wykonaniu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji; (iv) inne istotne warunki. )

dalej: „Zamówienia”.

1.2. Jedynie osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiającego, osoby upoważnione na podstawie niniejszej Umowy lub odrębnych pisemnych oświadczeń Zamawiającego będą uprawnione do składania w imieniu Zamawiającego Zamówień na Produkty. Wykonawca potwierdzi realizację Zamówienia niezwłocznie, tj. w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od jego otrzymania, w formie pisemnego oświadczenia przesyłanego na adres poczty elektronicznej, z którego zostało przesłane Zamówienie. Zamawiający może zażądać dodatkowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia w formie pisemnej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Brak odpowiedzi Wykonawcy w terminie wskazanym powyżej poczytuje się za przyjęcie Zamówienia.

1. OBJEDNÁVKY

1.1. Zhotovitel se zavazuje vytvářet výrobky na základě písemných objednávek podávaných Objednavatelem elektronicky, prostřednictvím adres elektronické pošty uvedených v obsahu této Smlouvy, které uvádějí minimálně:

(1) druh výrobků;

(2) množství;

(3) termín provedení;

(4) jiné, pro Objednavatele důležité zvláštní podmínky objednávky, včetně: (i) množství výrobků, představujících strategickou zásobu pro danou zakázku (pokud vytvoření takové zásoby bude nutné pro zabezpečení realizace dané zakázky); (ii) předpokládané doby a podmínek záruky za vady a záruky kvality; (iii) smluvních pokut týkajících se prodlení v realizaci objednávky nebo plnění nároků z titulu záruky za vady a záruky kvality; (iv) jiných důležitých podmínek.

dále: „Objednávky”.

1.2. Pouze osoby oprávněné k zastupování Objednavatele, osoby oprávněné na základě této Smlouvy nebo zvláštních písemných prohlášení Objednavatele budou oprávněny podávat objednávky na výrobky jménem Objednavatele. Zhotovitel potvrdí realizaci objednávky bezpodmínečně, tj. v termínu do 2 (dvou) pracovních dnů od jejího obdržení, formou písemného prohlášení zasílaného na adresu elektronické pošty, z které byla objednávka zaslána. Objednavatel může žádat dodatečné potvrzení přijetí objednávky písemnou formou ve smyslu platných právních předpisů. Absence odpovědi Zhotovitele ve výše uvedeném termínu je chápána jako přijetí Objednávky.

Rychlá kalkulace překladu


Pro více informací nás kontaktujte  emailem / telefonicky.