Překlad technických zpráv do angličtiny

Překlad technických zpráv pro společnost Kalora a.s. Profesionální překlady z/do angličtiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Nechte si udělat rychlou kalkulaci překladu zdarma nebo nás kontaktujte emailem / telefonicky.

Překlad technických zpráv do angličtiny

 

Kontaktovala nás společnost Kalora a.s., že mají zájem o překlad technických zpráv do anglického jazyka:

Dobrý den,

prosím o zpracování nabídky na překlady technických zpráv do AJ. Uveďte prosím i termín zpracování od data zaslání objednávky.

Kalkulaci na překlady do angličtiny technických zpráv jsme klientovi vyhotovili a čekali jsme na jeho odpověď. Jednalo se o osm dokumentů, proto i celkový objem normostran byl kolem 50.

Klient zakázku potvrdil a jelikož se jednalo o jeho první spolupráci s naší společností, požádali jsem o platbu zálohové faktury předem. Tuto podmínku pro zahájení práce na překladech klient splnil a tímto jsme mohli přistoupit k překladu.

Jelikož se jednalo o technický překlad do angličtiny  zadali jsme překlady k realizaci naší spolupracující překladatelce, která se tomuto typu překladů věnuje.

Překládaný text: 

Potrubí bude v zemi vedeno na pískovém loži. Nad potrubím bude položen a připevněn signální vodič, který bude propojen od místa napojení po uzávěr osazený v pilířku. Po hutněném obsypu bude nad potrubím položena výstražná fólie. Následuje další hutněný zásyp do a úprava povrchu do původního stavu, kterým je asfaltová komunikace. Uložení potrubí a objektů bude provedeno v souladu s montážními předpisy a postupy dle výrobců.

  1. Převzetí díla

Po ukončení stavby a předložení všech výše uvedených náležitostí bude za účasti investora stavby, dodavatele a provozovatele proveden zápis o odevzdání a převzetí stavby.

 

  1. Závěr

Při práci na stavbě je nutno dbát všech provozních a bezpečnostních předpisů. Veškeré práce mohou vykonávat pouze osoby s příslušnou kvalifikací, a seznámené s bezpečnostními předpisy a ČSN pod dohledem kvalifikovaného mistra.

Tato technická zpráva je spolu s výkresy nedílnou součástí projektu. Případné změny zásadnějšího charakteru od projektu musí být konzultovány s projektantem.

 

  1. Hand-over of Work

After the construction is completed and each of the aforementioned particulars is presented, record of hand-over and take-over of the installation shall be made with attendance of building investor, supplier and operator.

Piping shall be conducted on sand bed in the ground. A signal cable shall be laid and mounted above the piping, and it will be connected from the connection point until the valve installed in the pillar. After the gravel pack is filled, alert foil shall be laid above the piping. This shall be followed by further gravel pack and then the surface shall be adjusted to original status, which is asphalt road. Bedding of pipes and objects shall follow installation instructions and procedures specified by manufacturers.

  1. Conclusion

Work in the construction site must follow all the operational and safety regulations. The work may be only performed by properly qualified people who have been familiarized with safety regulations and ČSN and supervised by a qualified foreman.

This technical report and the drawings are integral parts of the project. Any changes of substantial nature must be discussed with the designer.

Rychlá kalkulace překladu


Pro více informací nás kontaktujte  emailem / telefonicky.